Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opis categorii de documente produse / gestionate

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local;

2. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu;

3. Regulamentul de ordine interioară;

4. Statutul localității;

5. Hotarârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier;

6. Hotarârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului;

7. Componența Consiliului Local al Comunei Ardusat;

8. Componența comisiilor de specialitate;

9. Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali, precum și de viceprimar;

10. Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu;

11. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Ardusat, programul de audiențe;

12. Denumirea birourilor, serviciilor, direcțiilor, numerele de telefon, fax;

13. Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a Comunei Ardusat;

14. Hotarârile de aprobare a bugetului local, împrumuturilor, virărilor de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare, de aprobare a contului de încheiere a exercițiului bugetar, de stabilire a impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale; bilanțul contabil;

15. Hotarârile de aprobare a organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, de numire și eliberare din funcție a conducătorilor serviciilor publice de interes local, precum și a celor ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

16. Hotarârile de administrare a domeniului public și privat al Comunei Ardusat, privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a orașului, precum și a serviciilor publice de interes local; documentele ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor apartinând domeniului public și/sau privat al comunei: caiete de sarcini, contracte cadru, hotarâri care aprobă organizarea și desfășurarea licitației, planuri de amplasare;

17. Hotarârile privind înființarea de instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local;

18. Hotarârile privind exercitarea în numele orașului a tuturor drepturilor acționarului la societățile comerciale pe care le-a înființat, hotarârile privind numirea și eliberarea din funcție a membrilor consiliilor de administrație la societățile comerciale și serviciile publice de interes local;

19. Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism al orașului, hotarârile privind stabilirea mijloacelor materiale și financiare necesare realizării acestora: planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situație și amplasament cu mobilier stradal, construcții provizorii, certificatele de urbanism, autorizațiile de construcție, certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinație;

20. Hotarârile privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru acțiuni de apărare împotriva inundațiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase;

21. Hotarârile privind construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri apartinând căilor de comunicații de interes local;

22. Hotarârile și documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și cele privind asigurarea condițiilor necesare realizării acestora;

23. Hotarârile privind asigurarea condițiilor materiale și financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă de sub autoritatea sa;

24. Hotarârile privind organizarea de activități științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;

25. Hotarârile privind protecția și refacerea mediului înconjurator, protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură a parcurilor și rezervațiilor naturale;

26. Hotarârile privind realizarea măsurilor de protecție și asistență socială, cele privind protecția drepturilor copilului;

27. Criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și hotarârile pentru aprobarea lor;

28. Hotarârile privind organizarea de târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și cele prin care se asigură buna funcționare a acestora;

29. Hotarârile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes public local;

30. Hotarârile privind conferirea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, a titlului de cetățean de onoare al Comunei Ardusat;

31. Hotarârile privind cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice din țară;

32. Hotarârile privind sprijinul acordat cultelor religioase;

33. Hotarârile privind asigurarea libertății comerțului și încurajarii liberei inițiative;

34. Instrucțiuni, norme, regulamente și circulare primite de la organele centrale ale administrației publice;

35. Informare privind starea economică și socială a orașului precum și informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;

36. Dispoziții cu privire la prevenirea și limitarea urmărilor calamităților catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor;

37. Dispoziții privind asigurarea ordinii publice, cele referitoare la desfășurarea adunărilor publice;

38. Dispoziții privind controlul igienei și salubrității localurilor publice;

39. Dispoziții privind asigurarea întretinerii și reabilitării drumurilor publice, proprietatea orașului, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii;

40. Avize, acorduri, autorizații date în competența primarului;

41. Raportul anual privind inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului;

42. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul orașului, precum și terenurilor cu destinație forestieră, aflate pe raza Comunei Ardusat;

43. Lista certificatelor de producător eliberate;

44. Lista asociațiilor de proprietari din oraș și a administratorilor acestora;

45. Lista societăților comerciale autorizate de Primăria Comunei Ardusat;

46. Lista proceselor verbale de constatare a contravențiilor;

47. Propuneri de interes public primite de la cetățeni;

48. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

49. Relații de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri;

50. Ordine de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință și a celor cu altă destinație decât aceea de locuință;

51. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcționare al Compartimentului Stare Civilă;

52. Activitățile și locurile în care se poate presta muncă în folosul comunității;

53. Modalități de contestare, în situația în care persoana se consideră vătămată, în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

54. Situația lunară a beneficiarilor de ajutor social;

55. Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public;

56. Alte documente și informații, care nu se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

Actualizăm această pagină. Aceasta va fi disponibilă în cel mai scurt timp. Vă mulțumim de înțelegere!

Ultima actualizare: 12:11 | 15.07.2024

Sari la conținut