Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNŢ: privind examenul / concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

ANUNŢ
privind examenul/concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Primăria Comunei Ardusat anunţă organizarea unui examen/concurs în vederea promovării funcţionarilor publici în grad profesional imediat superior.

Examenul / Concursul se desfăşoară potrivit O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare cumulative:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Examenul va avea loc în data de 04.04.2022, ora 10:00 proba scrisă, la sediul Primăriei Comunei Ardusat, strada Principala, nr.30, Ardusat,Maramureș.

Proba interviului pentru persoanele declarate “admis” se va anunța odată cu afișarea rezultalelor la proba scrisă. Dosarele de examen se depun la sediul Primăriei Comunei Ardusat, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, pe site-ul instituției cât și la sediul Primăriei Ardusat, respectiv până în data de 24.03.2022.

Dosarul de examen/concurs va cuprinde:

 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a H.G.R. nr. 611/2008;
 2. Copia carnetului de muncã sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. Copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul s-a aflat în activitate;

Funcția publică pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentul din care face parte este:

Nr. Ctr.  Denumire funcție  Categorie  Clasa  Grad profesional detinut  Grad profesional pentru care se organizeaza examenul  Compartiment 
1. Consilier executie I asistent principal Compartiment agricol

I. Bibliografie / Tematica:

 1. Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 2. OUG nr. 57 privind Codul administrativ, Parte I Dispozitii generale, Partea III, Administrația publică locală, Partea VI Statutul funcționarilor publici, Partea VII Răspunderea administrativa.
 3. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,republictă-integral.
 4. Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată-integral.
 5. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
 7. Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mărieș Oana Augusta Teodora, secretar general al comunei Ardusat, telefon 0262-265241, e-mail primaria@comuna-ardusat.ro

Primarul Comunei Ardusat
Ciprian-Vasile Rus

Ultima actualizare: 12:11 | 15.07.2024

Sari la conținut