Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț achiziție directă

În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și art 43 din HG nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Comuna Ardusatcu sediul în Ardusat str. Principală nr 30județul Maramureș, email primaria@comuna-ardusat.ro, în calitate de autoritate contractantălansează prezenta solicitare de oferte de preț pentru execuție lucrări la obiectivul de investiții „GRUPURI SANITARE INTERIOARE NOI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARDUSAT”, ÎN LOCALITATEA ARDUSAT, Comuna Ardusat Județul Maramureș,

Tip anunț: Achiziție directă
Tipul contractului – Lucrari / Executare
Cod CPV 45210000-2 Lucrări de construcții clădiri
Criteriu aplicat – Prețul cel mai scăzut cu respectarea condițiilor beneficiarului și a listei de cantități de lucrări

Descrierea succintă a contractului de achiziție:

Obiectul contractului de lucrări este executarea unor grupuri sanitare interioare prin extinderea clădirii școlii gimnaziale pe latura lateral dreapta, în vederea desfășurării în condiții optime a programului educational.

Spațiile aferente grupurilor sanitare interioare se vor construi pe două nivele și vor fi amenajate distinct pentru elevi – băieți și fete,personalul didactic și auxiliar,cu crearea condițiilor specific pentru persoanele cu dizabilități.

Lucrări propuse:

 • sapaturi de pamant pentru fundatii
 • turnare beton in fundatii si elevatii
 • turnare beton in stalpi, century grinzi si plansee peste parter si etaj
 • executie sarpanta din lemn si invelitoare din tigla ceramica si izolatie planseu peste etaj
 • finisaje interioare: tencuieli, zugraveli, lavabile
 • finisaje exterioare termosistem polisistem expandat 10 cm grosime, finisat cu tencuiala decorativa, trotuare de protectie in jurul cladirii noi propuse
 • compartimentarile interioare se vor face cu panel P.V.C., caramida
 • tamplarie P.V.C cu geam termoizolant
 • utilități instalații electrice, termice,sanitare și canalizare,care se vor asigura din clădirea școlii existente.

Ansamblul lucrărilor și instalațiilor se vor efectua cu respectarea cerințelor și prevederilor normativelor în vigoare și a caietului de sarcini.

Condiții referitoare la contract:

Se va încheia un contract de lucrări în condițiile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea cerințelor din Proiectul tehnic.

Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 12 luni de la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor.

Garanția lucrărilor este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Garanția de bună execuție este în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA.Constituirea garanției de bună execuției se face conform legislației în vigoare.

Sursa de finanțare: Bugetul de stat și Bugetul local

Valoare estimată: 523.000 lei

Conditii de participare:

Oferta prezentată de ofertant va respecta în totalitate cerințele beneficiarului.

Oferta va fi întocmită astfel în cât să se poată verifica corespondența cu specificațiile din caietul de sarcini și va fi exprimată în lei fără TVA.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

Oferta prezentată va conține următoarele:

 1. Oferta însoțită de listele de cantități de lucrări.
 2. Certificat constatator ONRC din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitatea care face obiectul contractului.
 3. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 04.11.2022.

Oferta va fi depusă la sediul Primăriei Comunei Ardusatsau pe e-mail la adresa primaria@comuna-ardusat.rocu mențiunea Ofertă pentru lucrări de execuție „GRUPURI SANITARE INTERIOARE NOI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARDUSAT”, ÎN LOCALITATEA ARDUSAT, Comuna Ardusat, Județul Maramureș, cod CPV 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri.

Documentația de atribuire este disponibilă pe site www.comuna-ardusat.ro.

Comuna ARDUSAT,
Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Documente

Ultima actualizare: 18:33 | 17.04.2024

Sari la conținut