Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografia comunei

Relieful.

Comuna Ardusat este situată în Depresiunea Baia Mare fiind constituită dintr-o succesiune de nivele netede și largi, precum lunci, terase și glacisuri piemontane etajate între 150 – 300 m. Pe teritoriul comunei Ardusat este prezentă câmpia joasă sub 200 m care cuprinde luncile largi ale râului Someș, cotele de nivel frecvente în luncă fiind de cca 150 – 152 m. Diferența de nivel între extremitățile sud și nord ale teritoriului administrativ este de 5 m (pe o lungime de 8 km).

Hidrografia.

Teritoriul comunei se încadrează în bazinul hidrografic al râului Someș, fiind traversat de acesta în partea centrală a comunei și formând limitele de NE și SV ale comunei.

Afluenți ai râului Someș pe teritoriul comunei Ardusat sunt:

  • din zona deluroasă de la vest, primește afluentul de stânga, Runcul (Radoi) care traversează satul Ardusat în zona sa mediană și circa 4 afluenți de lungime redusă majoritatea fără nume;
  • din zona de câmpie de la sud – vest, primește afluentul de dreapta Arieș sau Arieșel, iar la confluența acestuia s-a format satul Arieșu de Câmp, la circa 1 km sud de confluența Someșului cu Lăpușul.

Pânza de apă freatică se interceptează la adâncimi cuprinse între 2,50 – 4,50 m în zona Colțirea și la 6 m în Ardusat. Adâncimea de îngheț este de -0,9 m.

Clima.

Clima comunei Ardusat este caracterizată ca fiind temperat continentală de deal – podiș cu influențe oceanice accentuate, ceea ce îi determină un caracter moderat. Clima este specifică zonei Depresiunii Baia Mare având o largă deschidere spre vest cu efecte de foehn dar și zone specifice climatului din Lunca Someșului.

Temperatura medie a aerului este ușor peste 9˚C, iar precipitațiile anului se situează sub 700 mm.

Solul.

Terenul este caracterizat prin existența unor depozite aluviale de vârstă cuaternară, formate din argile nisipoase, nisipuri argiloase, pietrișuri cu interspații umplute cu nisip cu grosimi de 6 – 10 m. În bază se interceptează stratele de marne argiloase cenușii compacte de vârstă panoniană cu grosimi de peste 100 m.

Resursele.

Comuna Ardusat beneficiază de zone cu teren arabil fiind una dintre cele mai fertile din cadrul județului Maramureș, acestea regăsindu-se mai mult în solurile formate din cernoziomuri care fac obiectul unor intense exploatări agricole.

Comuna s-a dezvoltat de-a lungul anilor bazându-se pe resursele proprii – terenurile agricole, zonele de prund ale râului Someșului din care s-au extras nisip, pietriș și alte agregate pentru betoane care ulterior au fost folosite ca materiale de construcții, precum și forța de muncă și producția obținută din diversele activități agricole sau economice.

Vegetația și fauna.

Vegetația este reprezentată de următoarele plante: rugina, părușca, lichenul renilor, corana, clopoțelul alpin, piciorul cocoșului alpin etc.

Fauna întâlnită în zonă este cea specifică zonei de pădure și de luncă. Elementele faunistice mai răspândite sunt: mistrețul, vulpea, căprioara, iepurele etc. În zonele cu pajiști secundare și derivate apar mai frecvent iepurele și vulpea. Păsările sunt prezente prin: fazan, pițigoi, mierla, ciocănitoare, gaița.

Patrimoniu

Pe raza comunei se află situri arheologice, având rang de monumente istorice:

Ultima actualizare: 11:27 | 30.05.2024

Sari la conținut